Tìm kiếm

Cookie Policy

Sự đồng ý về cookie của Liên minh Châu Âu

Để sử dụng trang web này, chúng tôi đang sử dụng Cookie và thu thập một số Dữ liệu. Để tuân thủ GDPR của Liên minh Châu Âu, chúng tôi cung cấp cho bạn quyền lựa chọn nếu bạn cho phép chúng tôi sử dụng một số Cookie nhất định và thu thập một số Dữ liệu.

Dữ liệu cần thiết

Dữ liệu cần thiết là cần thiết để chạy Trang web bạn đang truy cập về mặt kỹ thuật. Bạn không thể hủy kích hoạt chúng.

- Session Cookie: PHP sử dụng Cookie để xác định các phiên của người dùng. Nếu không có Cookie này, trang web không hoạt động.

- XSRF-Token Cookie: Laravel tự động tạo "mã thông báo" CSRF cho mỗi phiên người dùng đang hoạt động do ứng dụng quản lý. Mã thông báo này được sử dụng để xác minh rằng người dùng được xác thực là người thực sự đưa ra yêu cầu đối với ứng dụng.